Studna 2008


Fotky

Fotky Podrtyky
Fotky drbi


1/160 s, F4.50, ISO 400 1/125 s, F3.50, ISO 400 1/400 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/250 s, F3.20, ISO 400 1/250 s, F3.50, ISO 400

1/250 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F3.20, ISO 80 1/100 s, F4.50, ISO 400 1/250 s, F2.80, ISO 400 1/125 s, F4.60, ISO 400 1/85 s, F3.30, ISO 400

1/150 s, F5.10, ISO 200 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/125 s, F3.30, ISO 200 1/200 s, F3.30, ISO 400 1.5 s, F3.30, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 100

1/60 s, F3.30, ISO 400 1/8 s, F3.20, ISO 250 1/8 s, F3.20, ISO 250 1/8 s, F3.50, ISO 250 1/8 s, F2.80, ISO 250

1/8 s, F2.80, ISO 250 1/8 s, F2.80, ISO 250 1/8 s, F3.20, ISO 250 1/8 s, F3.20, ISO 250 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/8 s, F3.20, ISO 250

1/40 s, F2.80, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/450 s, F9.00, ISO 400

1/150 s, F13.00, ISO 400 1/320 s, F9.00, ISO 400 1/280 s, F4.60, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 125 1/1250 s, F3.50, ISO 320 1/1250 s, F3.20, ISO 100

1/1250 s, F3.20, ISO 400 1/1250 s, F2.80, ISO 125 1/1250 s, F4.50, ISO 80 1/1250 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100

1/80 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100

1/500 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100 1/100 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100