Studna 2007


Fotky

Fotky rbi
Fotky Arnal
Fotky Tk schza


1/250 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 120 1/80 s, F4.50, ISO 200 1/60 s, F5.20, ISO 200 1/100 s, F5.20, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 100

1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/30 s, F2.80, ISO 100

1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200

1/40 s, F2.80, ISO 120 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 160 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 120

1/40 s, F2.80, ISO 120 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100

1/160 s, F5.60, ISO 100 1/100 s, F5.60, ISO 100 1/80 s, F5.60, ISO 100 1/125 s, F5.20, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F6.30, ISO 100

1/800 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100 1/100 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F4.50, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100

1/500 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/80 s, F3.20, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/160 s, F3.50, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F5.60, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F7.10, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100

1/100 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100